Chau Mask Utsav 2017 At Charida Khabar 365 Din, 17/12/2017